Referenser

Vi arbetar dagligen i mycket känsliga miljöer som till exempel kärnkraftverk, kriminalvård, flygplatser och försvarsrelaterad verksamhet. Här hittar du några av de projekt, uppdrag och entreprenader vi arbetat med.

Teknisk dokumentation och upphandlingsstöd

Kriminalvården

Ramavtal
År 2012 blev Swedish Net förstahandsval i ett ramavtal om att tillhandahålla projektledare, projektörer och systemspecialister till tekniska projekt för Kriminalvårdens samtliga anläggningar i Sverige.

Swedish Net levererar expertis inom teknisk säkerhet och upphandlingsstöd. Vi har hittills utfört mer än 100 uppdrag innehållande säkerhetshöjande åtgärder innehållande upphandlingsstöd, detaljkonstruktion och projektledning.

Forsmarks kärnkraftverk

Fordonskontroll
Fordonskontrollen består av en sexfilig, 350m lång, kontrollstation med refuger vilka delar av filerna, samt bommar för respektive körfält. Det byggdes även hus för väktare, personalbod och teknikbod.

Projektet började med en djupgående inventering och utredning samt en plan för hur behoven skulle mötas. Därefter utförde Swedish Net detaljkonstruktion för markarbeten, byggnader, el och säkerhet. Vi handlade även upp materiel och tjänster samt drev projektet.

 

Invertering och analys av behov inför byggande av fordonskontroll vid Forsmarks kärnkraftverk

Projektering och konstruktion

Stanley Security Solution

Åtagande i ramavtal med FMV
Swedish Net har mångårig erfarenhet av olika försvarsrelaterade projekt i samarbete med olika ramavtalsleverantörer.

Stanley Security Solutions har sedan 2011 genom ramavtal med FMV hand om FMVs säkerhetsinstallationer där Swedish Net, som underentreprenör, har ett helhetsåtaganden bland annat inom projektering och anläggningsdokumentation. 2014 förlängdes avtalet med Swedish Net till ytterligare tre år.

Nationellt ramavtal
Swedish Net har ett ramavtal med Stanley Security Solutions och utför en mängd konstruktionsuppdrag åt myndigheter och större företag.

Försvarets Materielverk

Sökutrustning
I mars 2015 vann Swedish Net en upphandling för att leverera sökutrustning till FMV. Sökutrustning används av försvarsmakten vid sök efter exempelvis vapengömmor, avlyssningsutrustning, minering eller gömda personer.

Objekt som genomsöks kan vara hus, fartyg, flygfarkoster, en person eller ett område. Med hjälp av utrustningen kan även genomsökta utrymmen förseglas.

Swedish Net levererade på två månader sex uppsättningar sökutrustningssatser som tillsammans innehöll cirka 1 200 produkter, varav somliga specialtillverkades i egen verkstad.

Sökutrustningen levererades tillsammans med komplett dokumentation innefattande bland annat systemsäkerhet, förnödenhetsregistrering, materialvård och instruktionsbok för samtliga produkter.

 

Sökutrustningssats till Förvarets Materielverk

Teknik- och säkerhetstjänster

Oskarshamns kärnkraftverk

Områdesskydd
Swedish Net hade ledande roller inom inköp, installation, planering, provning samt driftsättning.

Uppdraget innefattade in- och utpasseringskontroller, fordonskontroller, godskontroller, yttre perimeterskydd, CCTV, larmsystem, passagesystem, bevakningscentraler och montage av centralutrustning.

Skalskydd
Swedish Net hade ledande roller inom inköp, installation, planering, provning samt driftsättning.

Uppdraget innefattade ställverk, reservkraft, CCTV, larmsystem, passagesystem, bevakningscentraler, nätverk och montage av centralutrustning med mera.

Skalskydd runt kärnkraftverk på OKG

Oskarshamns kärnkraftverk

Apply Emtunga

Konsultavtal
Apply Emtunga är ett Svenskt företag som levererar bostadsdelen till oljeriggar. Bostadsdelen inkluderar sjukvårdsavdelning, hälsoavdelning, köksavdelning, sysselsättning och bostad.

Swedish Nets uppdrag gällde kvalitet och dokumentation vid leverans av tekniska system samt driftsättning av bostadsdelen på en oljerigg i Azerbajdzjan. Uppdraget innefattade bostadsdelens alla system och funktioner.

 

Bostäder installeras på oljerigg i Azerbajdzjan

Entreprenader och säkerhetsrelaterade projekt

Oskarshamns kärnkraftverk

Checkpoint
Swedish Net planerade, projekterade, levererade material till och byggde en checkpoint för biltrafik till och från säkerhetsklassat område. Varje dag passerar ca 3000 fordon in och ut från Oskarshamns kärnkraftverk och det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (CLAB).

Projektet innefattade bevakningsbyggnader, teknikbod, vägbommar, grindar, master, portaler och stängsel.

Checkpoint vid Oskarshamns kärnkraftverk

Forsmarks kärnkraftverk

Fordonskontroll
Swedish Net byggde som totalentreprenör, tillsammans med Forsmarks Kraftgrupp och ett flertal underentreprenörer, en fordonskontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Fordonskontrollen liknande den som Swedish Net tidigare byggt vid Oskarshamns kärnkraftverk, men i Forsmarks fall var fordonskontrollen betydligt större.

Fordonskontrollen består av en sexfilig, 350m lång, kontrollstation med refuger som delar av filerna, samt bommar för respektive körfält. Det byggdes även hus för väktare, personalbod och teknikbod.

Projektet började med en djupgående behovsanalys och en plan för hur behoven skulle mötas. När utförandefasen började ingick allt från röjning av skog, sprängning och schaktning till asfaltläggning och andra markarbeten.

Belysning, staket och grindar installerades och en portal monterades. Fordonskontrollen utgörs också av flertalet tekniska system som avbrottsfri kraft, larmsystem och radiokommunikation. Det finns även fasta och trådlösa styrsystem för bommar och grindar.

För projektet erhöll Swedish Net ett ”Letter of recommendation”:

”Swedish Net Communication AB has an experienced and professional organization to carry out complex projects and has at all times fulfilled their obligations in respect of quality, timing, project management, etc to our full satisfaction.

Our opinion is that everyone involved in the project showed very high professionalism regarding technical performance, initiative, delivery, documentation, and cooperation.

The company Swedish Net Communication AB as a general contractor gets our highest recommendation.

Fredrik Lindh, Project manager, Forsmarks Kraftgrupp AB, 2014-01-08″

Fordonskontrollen vid Forsmarks kärnkraftverk

Flygplatser

Flygplatsljus och ILS, Malmens Flygplats
FMV valde Swedish Nets anbud vid installation av flygplatsljus och ILS på Malmens flygplats i Linköping. Malmen är en militär flygplats och är Sveriges näst största flygplats räknat till antalet starter och landningar.

Swedish Net förlängde inflygningsbelysningen med nya master samt bytte ut den befintliga belysningen som bestod av över 200 ljuskällor. I projektet levererades även ca 40 km kablage och nya styrskåp.

Instrument Landing System (ILS) består av olika system, vilka fungerar som landningshjälpmedel för moderna flygfarkoster. Ett av systemen är kallat Localizer och består i detta fall av ett 16 meter brett antennsystem med 12 antenner, vilka håller koll på flygfarkosternas riktning vi inflygning.

Ett annat ILS som installerades kallas Glidpath (GP). Det systemet består av tre liggande antenner, vilka är förskjutna i sidled i förhållande till varandra och sitter på ett 12 meter högt torn. Systemet håller koll på flygfarkostens så kallade glidbana, vilket är vinkeln som flygfarkosten närmar sig landningsbanan på.

Swedish Net levererade även teknikbyggnader för respektive ILS-system.

 

Jas-plan flyger

Service och underhåll

FMV

Mobilt satellitkommunikationssystem
2015 inleddes ett avtal för service och vidmakthållande av FMV och Försvarsmaktens första mobila satellitkommunikationssystem.

Vår uppgift är att säkerställa full funktion av systemet under dess tilltänkta livslängd.